سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بابک بیات – دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود منتظری نمین – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از روشهای غیرسازه ای کنترل سیلاب کمینه نمودن خسارات از طریق بهینه سازی بهره برداری از سیستمهای چندمخزنه بوسیله توسعه و اجرای یک مدل بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی می باشد که در مقاله حاضر بدان پرداخته شدها ست جهت نیل به این هدف یکی ازمتداولترین روشهای محاسبات تکاملی به نام بهینه سازی مبتنی بر هوش جمعی PSO با مدل شبیه سازی روندیابی هیدرولیکی جریان ترکیب شده و یک مدل بهینه سازی – شبیه سازی توسعه یافته است سپس ازمدل مذکور به منظور کمینه نمودن خسارات سیلاب یک سیستم سه مخزنه موجود بررودخانه کارون واقع در جنوب غربی ایران به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است نتایج حاصل بیانگر کارایی مناسب مدل توسعه یافته و نقش مهم آن در به تعویق انداختن پیک سیلاب و در نتیجه کاهش خسارات سیلاب بوده است.