سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن نصراصفهانی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
امید بابایی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

برای جداسازی یک مخلوط چندجزئی امکان استفاده از آرایشهای مختلفی وجود دارد که انتخاب آرایش بهینه یک امرضروری درطراحی فرایند محسوب میشود ازطرفی باتوجه به مصرف زیاد انرژی دربرجهای تقطیر بهینه سازی انرژی می تواند کمک قابل توجهی درکاهش هزینه ها داشته باشد دراین مقاله جداسازی یک مخلوط پنج جزئی اتان ، پروپان ایزوبوتان نرمال بوتان و نرمال پنتان درنظر گرفته شده است این جداسازی درچهاربرج متوالی اتفاق می افتد اتان و پروپان دربرجهای اول و دوم جدامی شوند بنابراین برجهای سوم و چهارم با جداسازی مخلوط سه جزئی ایزوبوتان ، نرمال بوتان و نرمال پنتان مواجه خواهیم بود برای جداسازی این سه جزء سه ارایش مستقیم غیرمستقیم و پیش تفکیک کننده را دردوحالت با و بدون انتگراسیون حرارتی مورد بررسی قرار دادیم هزینه کلی سالیانه را به عنوان تابع هدف قرار داده و بهینه سازی توسط الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است.