سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن امینی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید بازارگان – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مبادله کن های حرارتی پوسته لوله ای یکی ازابزارهای انتقال انرژی حرارتی می باشد که نسبت به مبادله کن های دولوله ای تکنیک های هندسی فراوانی درآنها جهت افزایش نرخ انتقال حرارت به کارگرفته شدهاست از انجایی که برخی از این تکنیک ها منجر به افزایش هزینه اولیه مبادله کن می گردد و برخی دیگ رممکن است به افزایش افت فشار و افزایش هزینه پمپ کردن جریانها منجر می شود باید افزایش نرخ انتقال حرارت و کاهش هزینه ها همزمان ودرکنار همدیگر ملاحظه شوند دراین پژوهش ۱۰ پارامتر هندسی درفرایند بهینه سازی دخیل شداده شده است به خاطر پیچیدگی رابطه بین توابع هدف بازده و هزینه کلی و متغیرهای درنظر گرفته شده از الگوریتم ژنتیک که دارای قدرت جستجوی قوی دریافتن بهینه کلی درحالت تعداد زیاد متغیر می باشد استفاده شده است درتحلیل حرارتی سیالاتی سمت پوسته مبادله کن از روش بل دلاور با درنظر گرفتن تمامجزئیات هندسی سمت پوسته مبادله کن استفاده شده و درمحاسبه بازده از روش NTU- استفاده شده است