سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی اعلمی – دانشیاردانشکده عمران دانشگاه تبریز
اوین دادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
محسن بشارت – عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه

چکیده:

سیستمهای تأمین آب یکی از مصرف کنندگان عمدهی برق هستند. به همین دلیل در این پژوهشبا استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر قسمتی از نیاز برقی اینگونه سیستمها تامین شده است. در واقع انرژی هیدرولیکی مازاد در سیستم که معمولاً با صرفانرژی و هزینهی بالایی مهار میگردد جهتتولید انرژی برق مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهششامل مطالعهی موردی سیستم انتقال آب دشت قرهباغ ارومیه است که در محیطEPANET شبیهسازی شده است. نتایج منجر به افزایشچشمگیری در بازدهی انرژی و کاهشتقاضای انرژی به مقدار قابل توجهی گردیده است