سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان محمدی دشتکی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (مرکز اردل)
مهدی احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (مرکز اردل)
سیدحسن مرتضوی بنی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام
غلامرضا سلطانی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین بحث های کاربردی و مدیریتی در توسعه کشاورزی پایدار، بحث انرژی مصرفی در بخش های مختلف تولیدات زراعی و باغی می باشد. هدف از این تحقیق بهینه سازی انرژی مصرفی برای تولید ذرت علوفه ای و تاثیر آن در کشاورزی پایدار در شهرستان شهرکرد بود. این ضریب به سه روش پرسش نامه ای ، میدانی ومحاسبه تعیین گردید.ضریب انرژی پرسش نامه ای تولید ذرت علوفه ای در منطقه ذکر شده۱۲۳۶۰MJha-1بود که کم ترین مقدار برای سم پاشی وکود پاشی در مرحله داشت و بیش ترین مقدار برای برق آب به دست آمد. ضریب انرژی پرسش نامهای با عملیات میدانی تفاوت معنی داری نشان داد