سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا فخارزاده – دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده علوم، گروه ریاضی،
لیلا طالب نژاد – دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده علوم، گروه ریاضی،

چکیده:

این مقاله بهینه سازی بازده انرژی در توربین های بادی با گام ثابت و سرعت متغیر را مورد بررسی قرار داده است. همراه با بازنویسی سیستمبصورت یکمدل خطی حول نقطه کار بهینه، اخصعملکرد بصورت توازنمیان نیازهای مخالف بیشینه سازی تبدیل انرژی و کمینه سازی ورودی کنترلمعرفی می شود. بر این اساس، ابتدا فرآیند، بصورت یکمساله کنترل بهینه ازنوع تنظیم کننده درجه دوم خطی تصادفی در نظر گرفته شده است. سپسبامعرفی یک متغیر خروجی مجازی، تابع هدف مساله جدید بصورت نرم – ۲ تابعتبدیل نمایشداده می شود. آنگاه با حل این مساله کنترل بهینه از روش ۲Hقانون کنترل فیدبکبهینه تعیین می گردد. از آنجا که تابع هدف به پارامترتعیین کننده توازن نیازهای مخالف وابسته می باشد، در حل با استفاده ازالگوریتم ژنتیکاز مقدار بهینه آن به منظور دریافت عملکرد بهتر استفاده میشود. بر همین مبنا، یکشبیه سازی عددی ارائه و نتایج نیز مقایسه شده است