سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسین قویم ساداتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
حمیدرضا گل کارحمزیی یزد – استادیار دانشگاه آزادفردوس
مجتبی طاوسی – مربی دانشگاه آزادفردوس

چکیده:

تحقیق حاضر به مطالعه اقتصادی اثرکم آبیاری براساس تابع آب مصرف عملکرد محصول گندم درفردوس می پردازد این پژوهش درقالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی شامل هشت تیمار و سه ترار درکرتهایی به ابعاد ۲/۵×۲/۵ مترروی محصول گندم رقم روشن درمزرعه پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحد فردوس درسال زراعی ۹۰-۸۹ به اجرا درامده است تیمارهای آزمایشی شاملهشت سطح آبیاری T , 2 T , 3 T , 4 ,T 5 ,T 6 ,T ,T8 7 T76 به ترتیب معادل ۱۵و۳۰و۴۵و۶۰و۷۵و۱۰۰و۹۰و۱۲۰ درصد نیاز آبی گیاه می باشد دراین پژوهش ابتدا توابع بهینه تولید آب برای گندم روشن تعیین شد و سپس با استفاده ازتوابع مذکور عمق بهینه آب آبیاری بدست امده درآمد خالص تعیین شد دراین تحقیق براورد توابع تولیددرآمد هزینه و سود نشان دادکه بیشترین عملکرد دانه ۳۴۷۰ کیلوگرم درهکتار بوده است که مربوط به ارتفاع ۶۵۶ میلیمتر آب ابیاری T8 بوده و حداکثر درآمد ۱۲۴۹۴۶۱۰ ریال درهکتار مربوط به مصرف ۶۳۵ میلیمتر آب درآبیاری کامل می باشد.