سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه ارومیه
ایرج میرزایی – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

این مقاله روشی کارآمد براساس الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی چگالنده پوسته و لوله (کندانسور) ارائه می دهد. دراین مقاله بهینه سازی به منظور بدست آوردن حداقل هزینه کل سیستم (هزینه سرمایه گذاری اولیه و هزینه کارکرد)انجام شده است. هزینه سرمایه گذاری اولیه و سطح حرارتی در نظرگرفته شده و هزینه کارکرد شامل برق مصرفی پمپ برای غلبه برافت فشار داخل لوله ها می باشد. دراین مقاله تعداد ۶ متغیر برای بهینه سازی شامل: تعداد لوله، تعداد گذرلوله، قطر داخلی، قطرخارجی لوله،گام و آرایش لوله ها ( ۳۰،۴۵،۶۰،۹۰ درجه) در نظر گرفته شده اند. همچنینقطرپوسته کمتر از ۷ متر و طول مبدل کمتر از ۱۵ متر در نظر گرفته شده اند. ابتدا با استفاده از فرضیات و معادلات حاکم یک مدل سازی حرارتی انجام شده و صحت آن با مرجع سنجیده و برای مسائل مهندسی قابل قبول بود. سپس با اجرای الگوریتم ژنتیک در محدوده متغیرها تابع هدف بهینه شده، مقادیر بهینه متغیرها و کمینه هزینه کل سیستم که شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه و کارکرد است بدست آمد. نتایج بدست آمده با مرجع مقایسه و بهبود قابل توجه حاصل شده است.