سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم پورحسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور،
امیرفرهاد نجفی – استادیارگروه مکانیک دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، دانشکده مهن

چکیده:

در مقاله حاضر، یک نیروگاه توربین گاز با پیش گرمکن که ۳۰ مگاوات برق تولید می کند، در نظر گرفته شده است. سیکل شامل یک کمپرسور هوا، پ یش گرمکن، محفظه احتراق و توربین گاز میباشد. پارامترهای طراحی نسبت فشار کمپرسور، راندمان آ یزنتروپی ک کمپرسور و تورب ین، دمای ورودی به محفظه احتراق و دمای ورودی به تورب ین گاز هستند. تابع هدف برای بهینه سازی در این مقاله به صورت مجموع هزینه کلی هر یک از تجهیزات، هزینه سرمایه گذاری اولیه و تعمی رات و نگهداری ، و نی ز هزینه اثرات مخرب زیست محیطی (انتشار(CO و NOx در نظر گرفته شد ه است . سپس بخش های مختلف تابع هدف برحسب متغ یرهای طراحی بیان شده و مقادیر بهینه آن ها با م ین یمم نمودن تابع هدف توسط الگوریتم ژنتیک بدست می آیند . در نهایت نیز تاثیر قیمت سوخت بر پارامترهای طراحی بررسی می شود .نتایج نشان می دهند که با افزایش هزینه سوخت، مقادیر نسبت فشار کمپرسور، راندمان آیزنتروپیک کمپرسور و توربین، و نیز دمای ورودی به محفظه احتراق و توربین گاز افزایش مییابند.