سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی شیشه بری – شرکت توزیع برق استان یزد
فروغ تاکی – شرکت توزیع برق استان یزد
محمدرضا صحتی – شرکت توزیع برق استان یزد

چکیده:

در سیستم های قدرت امروزی آزادسازی بازار در سمت توزیع و ایجاد رقابت در این بخش، شرکتهای توزیع کننده توان را بامسائل جدیدی مواجه ساخته است. یک شرکت توزیع برای برآوردن بار مشترکان خود با دو مشکل مواجه است؛ یکی برایخرید توان از بازار برق که با نایقینی قیمت روبروست و دیگری عدم دقت در پیش بینی دیماند و نایقینی مربوط به آن کهتأمین کننده این دیماند را با ریسک مواجه می سازد. از جمله ابزارهای در دسترس برای یک شرکت توزیع برق در محیطرقابتی بازار برق، مولدهای پراکنده می باشد که در این مقاله تکنولوژیهای بادی، خورشیدی و گازسوز با توجه به نایقینی هایآنها در نظر گرفته شده است. مدل اقتصادی ارائه شده در این مقاله از روش سناریوسازی برای عوامل نایقین استفاده می کند.در این مدل، نایقینی مربوط به مولدهای پراکنده همچون قیمت سوخت، سرعت وزش باد و میزان تابش دیده شده است. اینمقاله به معرفی یک ساختار جامع مدیریتی تصمیم گیرنده درخصوص توسعه ظرفیت مولدهای پراکنده از سوی یک شرکتتوزیع با بررسی اثرات خصوصی سازی، سیاست های قانون گذاران، حمایت های دولت و مقبولیت عمومی بر معیارهای توسعه اینمولدها پرداخته است. در ادامه گزینه های منتخب جهت توسعه با معیارهای ریسک پذیری، انعطاف پذیری و مقاومت پذیریمورد ارزیابی قرار گرفته و در قالب روش های تحلیل سلسله مراتبی طرح بهینه انتخاب شده است. کاربردی بودن این مقاله باپیاده سازی روش پیشنهادی برای شرکت توزیع برق استان یزد در قالب یک طرح مطالعاتی نشان داده شده است.