سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
مسعود نجف نجفی – دانشگاه جامع علمی کاربردی شهید هاشمی نژاد مشهد
سمانه غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

با توجه به اثرات نامطلوب آنتی اکسیدان های سنتزی بر روی بدن انسان و با علم به اینکه حذف آنتی اکسیدانها زمینه را برای تجمع مواد مضر ناشی از اکسیداسیون چربی ها در مواد غذایی فراهم می سازد استفاده از آنتی اکسیدان های حاصل از منابع طبیعی در چربی ها و روغن های خوراکی به عنوان یک راه حل منطقی در نظر گرفته می شود. در این مطالعه، بهینه سازی استخراج ترکیبات فنولی و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی ۸۰ % (حجمی/حجمی برگ گیاه حنا با نام علمیLawsonia Inermis که تحت تاثیر تیمار فراصوت قرار گرفته است از طریق آزمون سطح پاسخ و از طریق آزمون فولین سیوکالته صورت گرفت. برای بهینه سازی فرایند در آزمون ها سه فاکتور دما ( ۱۰ ,۲۵ و ۴۰ درجه سانتیگراد) ، زمان ( ۵ ,۲۰ و ۳۵ ثانیه) وpH 67 و ۸) مورد بررسی قرار گرفت. این طرح از طریق Box-Behnken در ۳ فاکتور و در ۳ سطح که شامل ۱۷ آزمون است انجام شد. نتایج بدست آمده از آنالیز رگرسیون درجه دوم نشان می دهد که مناسبترین شرایط برای فعالیت آنتی اکسیدانی زمان ۳۰ دقیقه، دمای ۳۲ درجه سانتیگراد وpH=6.33می باشد که تحت این شرایط میزان استخراج ترکیبات فنولیک از عصاره به بیش از ۱۵mg گالیک اسید بهازای ۱ گرم از پودر اولیه و میزان شاخصIC50 = 0.48mg/ml بدست آمد. همچنین قدرت آنتی اکسیدانی عصاره ها با آنتی اکسیدانBHA مقایسه شد. در بررسی نتایج و روند نمودارها زمان به عنوان موثرترین فاکتور شناسایی شد