سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری مجد – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد سبزو
سیدعلی مرتضوی – استاد گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی م
جواد اصیلی – استادیار گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی علوم پزشکی مشهد
شادی بلوریان – هیئت علمی گروه پژوهشی و افزودنی های پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

چکیده:

در این پژوهش ̨ بهینه سازی استخراج ترکیبات فنولی از عصاره متانولی ۸۰ درصد (حجمی_ حجمی) گیاه پونه گاوی با نام علم flomidoschema parviflorum که تحت تاثیر تیمار فراصوت قرار گرفته است از طریق آزمون سطح پاسخ و از طریق آزمون فولین سیوکالته صورت گرفت . برای بهینه سازی فرایند در آزمون ها ۳ فاکتور دما در سه سطح (۱۵̨̨̨ ۳۰و ۴۵درجه سانتیگراد)̨̨̨ زمان در سه سطح (۱۵̨̨̨ ۳۵و۵۵ دقیقه) و PH (6̨̨̨ ۷و۸) مورد بررسی قرار گرفت. این طرح از طریق Box_Behnken در ۳ فاکتور و در ۳ سطح که شامل ۱۷ آزمون است انجام شد. نتایج به دست آمده از آنالیز رگرسیون درجه دوم نشان می دهد که مناسبترین شرایط برای استخراج ترکیبات فنولیک دمای ۳۴درجه سانتیگراد̨̨̨ PH=6.61 و زمان ۴۷ دقیقه می باشد. تحت این شرایط میزان استخراج ترکیبات فنولیک از عصاره به بیش از ۱۵ mg گالیک اسید (استاندارد ترکیبات فنولیک) به ازای ۱ گرم از پودر اولیه پیش بینی شد. در برسی نتایج و روند نمودارها زمان به عنوان موثرترین فاکتور شناسایی شد.این پژووهش در پژوهشکده اقبال دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۸۹-۹۰ به انجام رسید