سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس کیان وش – استاد گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
سینا آریایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی مکانیک
ابوالفضل توتونچی – دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانش

چکیده:

در این پژوهش روش رویهی پاسخ به منظورارائه ی مدل و بهینه سازی استحکام چسبندگی کامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه سیلیکاتی، بر سطح فولاد کربنی ساده مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی تاثیر همزمانومتقابل زمان و دمای پخت بر استحکام چسبندگی، از مدل طرح آماری مرکب مرکزی استفاده شد. مدل ریاضی حاصل از مطالعه ی حاضر، استحکام چسبندگی در سطح اطمینان ۹۵ % را فراهم کرد. بمنظور سنجش دقت و اعتبار مدل پیشنهادی ازآنالیز واریانس نیز استفاده گردید. شرایط بهینه فرآیند اتصال با تجزیه و تحلیل نمودارهای دو بعدی و سه بعدی حاصل از مدل ریاضی تعیین شد. دما و زمان بهینه پخت نمونهها به ترتیب ۱۸۰ دقیقه و ۴۰درجه سانتیگرادتعیین گردید. بررسیهای ریز ساختاری از سطوح شکست نمونه ها تطابق مناسبی با نتایج حاصل از مدل را نشان داد