سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نیایش جهانگیری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
بیتا صادقی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

درخانواده رزاسه ۱۰۰ جنس و حدود ۳۱۰۰ گونه وجود دارد. این خانواده شامل ۹۰ گونه مهم اقتصادی همچو ن: بادام ها، سیب ها، آلوها و رزها می باشد. جنس رز دارای ۷ کروموزوم پایه می باشد.این مطالعه جهت بررسی ازدیاد رقم تجاری رز دولسویتا از طریق کشت بافت انجام گرفت. برای تعیین اثرات نوع محیط پایه برروی تحریک و رشد شاخساره سه محیط پایه VS و QL ،MS آزمایش شدند. جهت تحریک رشد شاخساره غلظتهای مختلفی از مواد تنظیم کننده رشد BAP(0 و ۱/۷۵ و ۳/۵ و ۵/۲۵ میلی گرم در لیتر) و NAA(0 و ۰/۰۱ و ۰/۱ و ۱ میلی گرم در لیتر) بکار برده شدند. همچنین تاثیر محیط VS بصورت کامل، ½ و ¼ بهمراه ۰/۰۵ میلی گرم در لیتر NAA و ۰/۰۵ میلی گرم در لیتر IBA و محیط MS بصورت کامل ½ و ¼ بهمراه ۰/۰۵ میلی گرم در لیتر NAA و ۰/۰۵ میلی گرم در لیتر IBA برای ریشه زایی مورد بررسی قرار گرفت . شرایط کشت در کلیه مراحل آزمایش شامل دمای ۲۴-۲۲ درجه سانتی گراد و نور به میزان ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ لوکس بود (نور کم برای تحریک ریشه بکار برده شد). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که محیط پایه در رز دولسویتا محیط VS بود. محیط مناسب برای باز شدن جوانه ها، رشد شاخه چه و برگها در رقم دولسویتا VS با مواد تنظیم کننده رشد شامل ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر NAA و ۱/۷۵ میلی گرم در لیتر BAP می باشد. بهترین شرایط برای القا ریشه دهی در رقم دولسوتیا شامل محیط VS کامل همراه با ۰/۰۵ میلی گرم در لیتر IBA و ۰/۰۵ میلی گرم در لیتر NAA میباشد.