سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازیلا کاردان – دانشجوی دکتری عمران آب و دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی دانشگاه تبر
کامران محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تبریز
سعید فرزین – دانشجوی دکتری عمران آب
یوسف حسن زاده – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

سرریزهای لبهتیز ترکیبی CSC یکی از انواع سرریزهای جانبی هستند که با توجه به کاربرد فراوان آنها از جمله درانتقال حجم بالای آب به پایین دست تعیین ابعاد بهینه آنها دارای اهمیت بسزایی است و بهینه نمودن وزن آنها تاثیر قابل توجهی درکاهش هزینههای طرح خواهد داشت دراین تحقیق با استفاده از الگوریتم ژنتیک ابعاد سرریزهای لبه تیز ترکیبی بهینه گردید بدینمنظور سرریزهای مورد استفاده در آزمایشهای مارتینز ۲۰۰۵ مورد تحلیل قرارگرفتهاند. پس از انجام آنالیز حساسیت ساختار مناسبی برای الگوریتم ژنتیک ارائه شدها ست نتایج حاکی از آن است که روش الگوریتم ژنتیک از قابلیت بالایی در بهینه سازی برخوردار بوده و می تواند وزن سرریزهای لبه تیز ترکیبی مستطیلی – ذوزنقه ای را به میزان ۱۷/۹۶% و مثلثی – مستطیلی را به میزان ۹/۴۸% کاهش دهد.