سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی امیری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمدباقر حبیبی نجفی –
محبت محبی –
باقر عمادی –

چکیده:

دراین تحقیق روش سطح پاسخ برای بهینه سازی آبگیری اسمزی گلابی رقم آسیایی مورد استفاده قرارگرفت اثر دما ۵۵-۲۵ درجه سانتی گراد غلظت محلول ساکارز ۶۰-۴۰ درجه بریکس و زمان آبگیری اسمزی ۳۶۰-۲۴۰ دقیقه به عنوان متغیرهای مستقل برروی میزان از دست دادن آب WL جذب مواد جامد SG و کاهش وزن WR برشهای گلابی به عنوان متغیرهای وابسته پاسخ بررسی شد عبارتهای مدل که درمورد میزان از دست دادن آب و جذب موادجامد معنی دار بودند P<0.05 شامل اثرات خطی دما غلظت محلول ساکارز و زمان آبگیری اسمزی بودند عبارت درجه دوم دما نیز درمورد میزان از دست دادن آب معنی دار بود درمودمیزان کاهش وزن اثرات خطی دما و غلظت محلول ساکارز معنی دار بودندو زمان آبگیری اسمزی در سطح اطمینان ۹۵% اثری برروی میزان کاهش وزن نداشت شرایط بهینه بدست آمده برای حداکثر میزان از دست دادن آب و کاهشوزن وحداقل جذب مواد جامدعبارت بود از دما ۵۵ درجه سانتی گراد غلظت محلول ساکارز ۴۲ درجه بریکس و زمان آبگیری اسمزی ۲۴۰ دقیقه .