پژوهش حاضر، ضمن تاییـد اهمیـت ضـرورت و امکـان پـذیری طراحـی مـدلهای ریاضـی سرمایه گذاری مناسب برای صنعت سرمایه گذاری، به تشریح دلایل آرمانی بودن ماهیت مـدلهای سرمایه گذاری صنعت سرمایه گذاری پرداخته است.به طور کلـی مـدلهای پیـشنهادی ضـمن ارائـه برنامه بهینه سرمایه گذاری آتی، شفافیت اطلاعات در زمینه های انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری را منتج می شود.بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری صنعت سرمایه گـذاری بـا توجـه بـه رجحانهـای تصمیم گیرندگان شرکتهای سرمایه گذاری به عمل آمـده و در صـورت تعـدیل ترکیـب پرتفـوی موجود و انطباق آن با ترکیب پبسنهادی مدلها،مطلوبیب حاصله حداکثر خواهد شد.

بدیهی است در صورت تغییر ساختار رجحانهای تصمیم گیرندگان با انجام تجزیه و تحلیـل جدید و در صورت قابل ملاحظه بودن تغییرات با مدل سازی جدیـد،نیازهای نوین،همـواره پویـا و در حال تغییر این صنعت مهم و حیاتی را به نحوی کارآمد پاسخگو خواهد بود.

پرتفوی سرمایه گذاری در پژوهش حاضر، استفاده از بدA در تعیین اولویتهـا و میـزان اهمیـت معیارهـای سـرمایه گذاری انجام شد و همچنین مدل برنامه ریزی آرمانی برای بهینـه سـازی پرتفـوی سـرمایه گـذاری طراحی و حل گردید. در نهایت مراحل انجـام ایـن پـژوهش اسـتفاده از بدA و بن را در تاکیـد شفاف سازی اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران پیشنهاد می نماید.