سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعلی اکبری – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
رضا باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان، دانشگاه
ناهید حریری – عضو هیئت علمی گروه علوم زراعی واصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه ت
بهروز فوقی – عضو هیئت علمی گروه علوم زراعی واصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه ت

چکیده:

بمنظور بررسی اثرات فلزات سنگین ناشی از آبیاری با فاضلاب بر گیاهان لوبیا آزمایشی در سال ۱۳۸۵ اجرا گردید که درآن مقدار تجمع فلزات سنگین شامل روی, منگنز, آهن, کادمیم, نیکل, سرب, کروم موجود در گیاهان در شرایط آبیاری با فاضلاب و آب چاه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصله به تفکیک اندامهای مختلف بوته لوبیا مورد مقایسه قرار گرفتند: میانگین مقادیر تجمع یافته کلیه عناصر مورد بررسی نشان داد که بالاترین مقدار تجمع فلزات سنگین بخصوص منگنز در دانه لوبیا ناشی از آبیاری با تیمار فاضلاب در منطقه طالبآباد و پایینترین مقدار آن به آبیاری با چاه و منطقه ده خیر متعلق بود. وزن دانه و نیام لوبیا تحت تأثیر آب چاه و فاضلاب قرار گرفت. وزن خشک دانه ونیام لوبیا در تیمار شاهد ۴ برابر تیمار فاضلاب بود .