سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجمه ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
صولت ثنا – سازمان انرژی اتمی تهران
خلیل عالمی سعید – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منا
نادر رکنی – مربی گروه گیا‌ه‌پزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

جذب زیستی فلز سنگین و سمی کادمیوم توسط بیومس زنده قارچ Aspergillus niger و نحوه تاثیر pH، غلظت اولیه فلز، غلظت بیومس زنده، دما و زمان در قالب آزمایشهای تکراردار و با استفاده از معادلات درجه دو مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر درصد جذب فلز کادمیوم توسط قارچ مزبور در حدود ۹۵/۹۶ درصد بدست آمد که در زمان تعادل ۱ ساعت، درجه حرارت ۲۵˚C، غلظت ۰/۲۹ گرم در لیتر بیومس زنده و pH حدود ۶/۳۳ انجام گرفت. درآزمایش غلظت اولیه فلز حداکثر جذب در غلظت ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر کادمیوم انجام گرفت که برابر با ۱۶/ ۱۰۹ میلی‌گرم در هر گرم بیومس بوده است.