سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم جعفری ولدانی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کدیور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدامیرحسین گلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ایزومر ۹- سیس، ۱۱-ترانس فراوانترین ایزومر CLA درطبیعت و فعالترین شکل ا ز نظر بیولوژیکی می باشد دراین تحقیق بهینه سازی شرایط واکنش از نظر مقدار کاتالیزور دما و مدت زمان واکنش برتولید ایزومر ۹- سیس ، ۱۱-ترانس با استفاده از طرح RSM و آبگیری از روغن کرچک دارای رسینولئیک اسید به عنوان اسید چرب غالب و نیز جایگزین کردن KOH به عنوان عامل آبگیری کننده ارزان قیمت به جای DBU انجام شده و تاثیر عوامل مختلف برراندمان تولید ارزیابی شده است نتایج نشان داد که دما و مقدار کاتالیزور عوامل بسیار مهمی در ترکیب و راندمان تولید CLA هستند با افزایش دما و مقدارکاتالیزور راندمان تولید ایزومر مورد نظر به ترتیب کاهش و افزایش می یابد ولی زمان تاثیر قابل توجهی دراین زمینه نشان نداد دمای ۵۰ درجه مقدار کاتالیزور ۱/۸ گرم و زمان ۵/۲۵ ساعت به عنوان شرایط اپتیمم برای حصول حداکثر تولید ایزومر ۹-سیس ، ۱۱ ترانس ۳ / ۵۳ %( مشخص شد.