سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه شهید بهشتی
پریسا قبادی – کارشناس ارشد رشته مهندسی معدن، سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان
احد نظری – استادیار رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه شهید بهشتی
محمدتقی عیسایی – دانشیار رشته مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پروژههای خطی- تکراری پروژههایی هستند که در آنها تعدادی از فعالیتها در واحدها یا بخش های مختلف پروژه، تکرار میشوند. امروزه در بسیاری از نقاط دنیا به طور وسیعی پروژههای ساخت مجتمعهای مسکونی، برجها، بزرگراهها، خطوط لوله و … اجرا میگردند که نمونههایی از این پروژهها محسوب شده و به دلایل متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اهمیت زیادی دارند. واضح است که موفقیت پروژه مستلزم برنامهریزی صحیح و همهجانبه آن میباشد اما به دلیل ماهیت این دسته از پروژهها و اهمیت پیوستگی کار منابع پروژه، برنامه زمان بندی آنها متفاوت بوده که با روشهای معمول نمیتوان آن را بهینه نمود. در این مقاله، روش جدیدی برای زمانبندی پروژههای خطی – تکراری بر مبنای برنامهنویسی خطی و با توجه به جنبههای مختلف تصمیمات مدیران ارائه میگردد. مدل مذکور، ی ک مدل پارامتری با چند تابع هدف است که با لحاظ زمان اتمام پروژه، وقفههای کاری منابع، مدت زمان اجرای فعالیتها و هزینههای مرتبط با آنها، قادر به موازنه زمان- هزینه این پروژهها می باشد و اطلاعات مف ی دی را در مورد افزا یش هزینه در صورت ایجاد تاخیر در زمان اتمام پروژه، وجود وقفههای کاری منابع و هزینه مربوط به تاخیر در تحوی ل هر واحد، ارائه میدهد. در نهایت قابلیت مدل با حل یک پروژه مثال ارزیابی میشود