سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق اسماعیلی مزیدی – دانشجو کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری
مهین شفیعی – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی محبی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از انرژیهای فسیلی به خصوص نفت و گاز، کمبود منابع و افزایش قیمت آنها، درمطالعات جدید بر روی مخازن و چاهها، مدیریت بهتر، افزایش و بهینهسازی تولید اهمیت یافتهاند. هدف این تحقیق یافتنمقدار بهینه برای پارامترهای موثر بر تولید، جهت دستیابی به بیشترین مقدار تولید ممکن برای چاه با توجه به توان مخزن با صرف کمترین انرژی از مخزن است. برای این منظور یک مدل ساده از یک چاه شامل لوله مغزی و کاهنده، در نظر گرفته شده است. در روش بکار گرفته شده برای بهینهسازی این مدل، اندازه لولهمغزیTubing Size جهت کنترل برروی سرعت و رژیم جریان و دستیابی به کمترین افت فشار و اندازه دهانه کاهنده(Choke Bean Sizeجهت کنترل فشار سرچاهی و نرخ جریان ورودی به چاه، در یک روند واحد تعیین شدهاند. علت انتخاب این روند وابستگی پارامترهای مذکور بهم و تاٌثیر بر جواب نهایی در صورت بهینهسازی هر یک از آنها بطور جداگانه بوده است. برای بهینهسازی یک روشغیرخطی به نام الگوریتم جستجوی هارمونیHarmony Search Algorithm که یکی از الگوریتم های بهینهیابی ابتکاریاست، بکار گرفته شده است. الگوریتم مذکور در محیط برنامه نویسی متلبMATLAB) نوشته شده و بر روی مدل بکار گرفته شده است. در پایان این روش بر روی چند سیستم واقعی پیادهسازی شده است. مقایسه نتایج حاصله با نتایج حاصل از نرم افزار شبیهساز لولهPipesim) علاوه بر تصدیق نتایج، کارایی مدل را در یافتن بهینه پارامترهای چاههای مذکور و تعیین بهترین مقدار برای این پارامترها بطور همزمان، نشان میدهد.