سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد کلینی – دانشیار فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
وحید رادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا توکلی محمدی – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سالیان متمادی است که آمونیاک و نمکهای آمونیوم، به علت سمیت پایین، هزینه کم، بازیافت آسان و بازیابی انتخابی بالای فلزات مورد توجه صنعت فروشویی بودهاند. هرچند، نسبت به عوامل شیمیاییمورد استفاده در فروشویی اسیدی کمتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند. شرایط ذخایر معدنی موجود، یافت ه- های علمی جدید از مزایای قابل توجه روش فروشویی آمونیاکی و حذف مشکلات فروشویی اسی دی،رویکرد تازهای را در دنیا نسبت به این روش بدنبال داشته اس ت. در این تحقیق، به مطالعه و بهینه سازی فروشویی کانه مس اکسیدی معدن مسکنی با واکنشگرهای آمونیاک و کربنات آمونیوم پرداختهشده است. پارامترهای مورد بررسی، غلظت آمونیاک، نسبت مایع به جامد و زمان بود هاند که با روش سطح پاسخ مورد طراحی آزمایش و تحلیل نتایج قرار گرفتهان د. ضریب همبستگی بالای بدست آمده۰/۹۶بیانگر انطباق خوب مدل درجه دو پیشنهادی با دادههای آزمایشگاهی بوده است.