سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی عبداللهی – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی د
پویا کریمی – کارشناسارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی دا
احمد امینی – مدیریت کانهآرایی و فرآوری مواد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشو

چکیده:

با توجه به اثرات بسیار نامطلوب زیستمحیطی فرآیند سیانوراسیون جهت استحصال طدلا، اسدتفاده از جدایگزین هدای سیانور در سالهای اخیر، به شدت مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق، فرآیند استحصال طلا بدا اسدتفاده ازروش جایگزین سیانور )تیواوره(، بر روی کانسنگ لاطلای شهر بابک )استان کرمان(، مورد بررسی قرار گرفت. کانسدنگ ۶گرم بر تن طلا است ) و مقدار قابل ملاحظه ۹۲۵ گرم بر تدن نقدره ( و شاخصده اصدلی آن / لاطلای شهر بابک دارای ۰حضور ذرات طلا و نقدره در یدک کانسدنگ سدیلیکاتی اسدت کده توسدط اکسدید و هیدروکسدیدهای آهدن )گوتیدت ولپیدوکروسیت( دچار آغشتگی شدیدی شده است. در فرآیند انحلال طلا توسط تیواوره پارامترهای متعدددی تاثیرگدذار هستند که عبارتند از غلظت تیواوره در محلولpHمحیط، مقدار سولفات فریک بده عندوان اکسدیدکننده، دانده بنددی خوراک لیچینگ و زمان انحلال که در آزمایشهای متعدد مورد بررسی و بهینه سدازی قدرار گرفتندد . نتدایج حاصدل از بهینهسازی پارامترهای مختلف نشان داد که مقدار تیواوره به عنوان تاثیرگذارترین پارامتر باعث افزایش بازیابی طدلا تدا %۷۹ شده است. از سوی دیگر، مقدار بهینه سولفاتفریک )به عنوان اکسیدکننده( برابر با ۲ گرم بر کیلدوگرم بده دسدت