سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا امیرخانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا ابراهیمی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
رسول آذری خسروشاهی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این تحقیق به منظور بهینهسازی پارامترهای فرایند جوشکاری تیگ پالسی جهت دستیابی به خواص مکانیکی بهینه در جوش های آلیاژ منیزیمAZ31از روش طراحی آزمایش تاگوچی با آرایه اورتوگونال ( ۳۴L9 استفادهشد. بر این اساس، پارامترهای اصلی فرآیند جوشکاری تیگ پالسی اعم از شدت جریان بیشینه پالسIp) شدت جریان کمینه پالسIb)فرکانس پالسF)و سرعت جوشکاریS) هر کدام در سه تراز و در چرخه کاری یکسان بررسی شدند. سپس اثر هر یک از پارامترها بر روی استحکام کششی نهاییUTS) و سختی در فلز جوش مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این روش آنالیز واریانس جهت انتخاب ترکیبی مناسب از پارامترهای مؤثر درجوشکاری آلیاژ منیزیم AZ31بهکار گرفته شد. جهت تأیید نتایج، آزمونهای آزمایشگاهی انجام شد و نشان داده شد که مطابقت خوبی با نتایج پیشبینیشده بهینه دارد. سپس ریزساختار اتصالات جوشها، با توجه به خواص مکانیکی مورد مطالعه قرار گرفت