سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا صادقی اول شهر – کارشناس ارشد مهندسی بیومواد- عضو هیات علمی و مدیر گروه مواد پیشرفته جه
ابوالفضل باباخانی – دکتری مهندسی مواد- استادیار مهندسی مواد – دانشگاه فردوسی مشهد
حسن مستجاب الدعوه – کارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمجتبی زبرجد – دکتری مهندسی مواد- دانشیار مهندسی مواد- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله، جهت تولید نمونههای آلیاژ حافظهدار نایتینول از فرآیند متالورژی پودر استفاده شده است. بررسی نمونه ها و ساختمان کریستالی آنها به کمک دو روش تفرق اشعه ایکسXRD)و کالریمتری اختلافیDSC)صورت گرفت ه است. با توجه به تعدد و تنوع پارامترهای دخیل در فرآیند و به منظور کاهش زمان و هزینه آزمایشات، استفاده از یکروش طراحی آزمایشاتDOE)ضروری میباشد که بدین منظور از روش تاگوچیTaguchi method) استفاده گردید. در مرحله بعد، برای تعیین درجه اهمیت هر پارامتر از ابزار آماری آنالیز واریانسANOVA)استفاده شد . در تحقیق حاضر فاکتورهای زمان آسیا کاری ، فشار پرس ، زمان تف جوشی و درصد اتمی مس به عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته شدند. همچنین ماکزیمم نمودن دمای اتمام استحاله آستنیتیAf)به منظور نزدیک شدن به دمای بدن به عنوان تابع هدف تعریف گردید . نتایج نشان داد که فاکتورهای زمان آسیا کاری ،فشار پرس ودرصد اتمی مس بیشترین تاثیر و پارامتر زمان تف جوشی با توجه به سطوح انتخابی مربوطه کمترین تاثیر را در فرآیند دارا میباشند. همچنین بررسیها نشان داد که نمونه های تولیدی شامل فاز نایتینول همراه با سایر ترکیبات بین فلزی میباشند. نتایج آزمایش تاییدی موید کارایی روش بکار گرفته شده در بهینهسازی فرآیند مذکور میباشد