سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی متولی – شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
علی زادبر – کارشناس ارشد عمران آب

چکیده:

بهین هسازی بهرهبرداری از مخازن سدها، به عنوان یکی از اصلیترین منابع آب سطحی در کشور دارای اهمیت فراوانی است که برای دست یافتن به این مهم شبیهسازی عملکرد مخزن ضروری میباشد. برای اتخاذ سیاست جامع و بهینه بهر هبرداری از سیست مهای منابع آبی باید پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی مؤثر بر بیلان آبی مخزن را دارای عدم قطعیت فرض کرد. در بین این پارامترها، پارامتر آبدهی در سیستم منابع آبی از اهمیت ویژ های برخوردار است. غیرقطعی در نظر گرفته شدن آبدهی باعث بروز عدم قطعیت در سایر پارامترها نیز م یشود. لذا این امر توجه ویژه به تغییرات این پارامتر ( آبدهی) و تأثیر آن بر طراحی و بهره برداری از سیستم منابع آبی را م یطلبد. در این مطالعه با فرض عدم قطعیت آبدهی ورودی به مخزن عملکرد ۲ سد مخزنی خرسان ۱و کارون ۴ به صورت مستقل از یکدیگر شبیهسازی و بهینهسازی میشود. با استفاده از روش مونت کارلو برای سری زمانی ماهانه آبدهی ورودی هر مخزن آمار مصنوعی تولید و بهترین توزیعهای احتمالاتی معیارهای اعتمادپذیری زمانی، آسیبپذیری و برگشتپذیری به عنوان معیارهای کارآیی سیستم در شبیهسازی و بهینهسازی بررسی گردید. از ضریب تغییرات برای بررسی کمی عدم قطعیت هر پارامتر شاخص بی بعد استفاده شد.