سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان محمودی کوچکسرایی – کارشناس ارشد عمران- سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز
ناصر تقی زادیه – استادیار عمران-سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز، تبریز
الهه یوسفی خسرقی – دانشجو کارشناسی عمران – آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:

در اکثر مواقع، الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی سازههای نامقید مناسب میباشد. به همین منظور، اغلب کاربرد الگوریتم ژنتیک دربهینهسازی مسائل مقید با چالش همراه میباشد. روشهای مختلفی برای رسیدگی به این نوع از مسائل در الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. رایجترین و پرکاربردترین روش در رسیدگی به مسائل مقید در الگوریتم ژنتیک، استفاده از توابع جریمه میباشد. توابع جریمه مختلفی توسط محققین پیشنهاد شده است که با توجه به نوع مسئله و سازههای بررسی شده کاربرد محدودی دارند.در اکثر تحقیقات، به بررسی استفاده تابع جریمه در بهینهسازی سازههای خرپایی فضایی پرداخته شده است. سازههای فضاکار یکی از سازههای پرکاربرد در مهندسی عمران میباشند که بالاترین هدف در طراحی این نوع سازهها دستیابی به یک سازه موثر و ایمن با کمترین وزن ممکن میباشد. در این تحقیق، با استفاده از تابع جریمه خودانطباقی مسئله مقید را به یک مسئله نامقید تبدیل مینماییم تا بتوانیم به راحتی از الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی سازههای مقید استفاده نماییم. در ادامه تحقیق با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان سازههای خرپایی فضایی در مسائل مهندسی و با استفاده از تابع جریمه ارائه شده و روش الگوریتم ژنتیک به بهینهسازی وزن این نوع از سازههای فضاکار میپردازیم و نتایج حاصل از این روش را با نتایج ارائه شده توسط دیگر محققین مورد ارزیابی قرار میدهیم