سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا صفی صمغ ابادی – دانشجوی دکترای مهندسی معدن، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود چراغی سیف آباد – استادیار، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

عدم انجام مطالعات ژئوتکنیکی آافی و مناسب باعث می شود تا مشخصه های ژئوتکنیکی لازم برای انجام تحلیل های ضروری، با دقت آافی همراه نباشند. رفتارسنجی در اطراف مقاطع اولیه حفاری با توجه به قرائت مستمر تغییرات و همچنین تحلیل معکوس می تواند برای تخمین پارامترهای خاک اطراف تونل برای طراحی در مراحل بعدی استفاده گردد. در این تحقیق، مشخصههای ژئوتکنیکی خاک تونل متروی خط ٢ از طریق تحلیل معکوس محاسبه شده است. با توجه به خاآی بودن محیط دربرگیرنده تونل از روش تفاضل محدود به منظور تحلیل دوبعدی استفاده شده است. در این راستا نتایج همگرایی سنجی انجام شده طی حفاری تونل مترو به عنوان مشخصهای برای انجام تحلیل معکوس مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور حفاری و نصب پوشش اولیه این تونل با استفاده از نرم افزار رFLAC 2D مدل سازی و تحلیل معکوس انجام شده است. از این طریق، مدول دگرشک لپذیری ۱/۳ گیگا پاسکال و ضریب پواسون ۰/۳ بدست آمده است.