سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم عرب – عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حمیدرضا شیدوش – دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
هانی پاکوهی نژاد – دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

اطمینان حاصل کردن از عملکرد صحیح سیستم بخار در واحدهای صنعتی تاثیر قابل ملاحظهای در کاهش هزینههای انرژی و تولید بخار دارد. در این تحقیق تحلیل سیستم بخار یک کارخانه کاغذ با استفاده از نرمافزار SSATمورد توجه قرار گرفته است. همچنین تاثیر قانون هدفمندی یارانهها در هزینههای تولید بخار بررسیشده است. نتایج نشان میدهند در یک کاخانه کاغذ با بخار مصرفی برابر ۱ تن در ساعت بخارHPو ۲ تن درساعت بخارLPبا بازدهی حرارتی۶۷/۸%بویلر، هزینه نهایی بخار تولیدی۱/۵۸ دلار به ازای هر تن بخارمیباشد که با اجرای قانون هدفمندی به ۶/۰۹دلار به ازای هر تن بخار افزایش خواهد یافت. نتایج نشان میدهند که هزینههای انرژی تولید بخار در این کارخانه به میزان ۵۵ هزار دلار در سال بوده است که میتوان با اجرای راهکارهای صرفهجویی انرژی، هزینههای انرژی و آب را با توجه به قیمتهای قبل از هدفمندی یارانهها به میزان ۱۸/۷%کاهش داد. با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، هزینههای انرژی به ۱۸۲ هزار دلار در سال خواهد رسید که نتایج نشان میدهند با اجرای راهکارهای صرفهجویی انرژی، هزینههای انرژی را میتوان ۲۱/۵% کاهش داد. در این تحقیق همچنین با آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای تاثیرگذار، مهمترینپارامترها در کاهش هزینههای انرژی مشخص شده است