سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد محمدی عاشق آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران –سازه، دانشگاه ارومیه، ارومیه،
سعید قلی زاده قلعه عزیز – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده:

در این تحقیق، قابهای صفحهای فولادی بر مبنای عملکرد PBD) و همچنین بر مبنای نیروFBD) و با استفاده ازالگوریتم فراکاوشی ازدحام ذرات طراحی بهینه شدهاند. در طراحی بر مبنای عملکرد، تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون انجام شده و برای کنترل قیدهای تغییرمکان نسبی طبقات از آییننامه ۳۵FEMA استفاده شده است. در طراحی بر مبنای نیرو، تحلیل استاتیکی خطی انجام شده و قیدهای تنش بر اساس آییننامه AISC-ASD و قیدهای تغییرمکان نسبی طبقات بر اساس آییننامه ۲۸۰۰ ایران کنترل شدهاند. نتایج عددی نشان دادند که سازه های طراحی شده بر مبنای عملکرد دارای وزن سازهای کمتری نسبت به سازه های طراحی شده بر مبنای نیرو میباشند.