سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرزو رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناور
داود بی ریا – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری نوین، دانشگاه

چکیده:

تمیز کردن مخازن ذخیره نفت خام از رسوبات نفتی یکی از چالشهای عمومی در صنایع نفت میباشد. جهت رفع این مشکل روشهای مختلف مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و یا تلفیقی از آنها به کار برده شده است. هزینههای بالا، ایمنی پایین و شرایط عملیاتی دشوار در اغلب این روشها، انگیزهای برای یافتن راهحلهای مناسبتر برای این مساله میباشد. به عنوان نمونه میتوان کاربرد میکروارگانیسم های مناسب و متابولیت های آنها را بهعنوان راهحلی جایگزین درنظرگرفت که در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرارگرفتهاست. نمونه لجن نفتی که از مخازن پالایشگاه کرمانشاه تهیهشده بود با اعمال حرارت در کف فلاسکهای آزمایشگاهی تثبیتگردید. بوشنل- هاس، محیط کشت حاوی نمکهای معدنی به فلاسک ها افزودهگردید و از مجموعهی ۶ نمونه باکتری که همگی از خاکهای آلوده نفتی جداشده بودند تلقیح صورتگرفت. این باکتریها قابلیت بالایی را در تجزیه‌ی زیستی هیدروکربنها و تولید بیوسورفکتانت از خود نشان داده بودند. چندین شرایط مختلف عملیاتی مانند سرعت هم‌زدن، نسبت باکتری تلقیح شده به وزن رسوب و زمان انکوباسیون، با روش رویه سطح پاسخ مکعب مرکزی بهینهسازیگردید. نتایج نشانداد که مجموعه میکروبی مورد استفاده در شرایط بهینه بهکاررفته در آزمایشات، به طور کامل رسوب نفتی را از کف فلاسک جدا میکند. مقدار کاهش وزن رسوب حداقل معادل ۱۰ درصد وزن اولیه مشاهده میشود. جداشدن لجن از کف فلاسکها عمدتا با توجه به اثر همزمان بیوسورفکتانت تولیدشده و تجزیه زیستی هیدروکربنها، در رسوب، توضیح داده میشود.