سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی شاهرخ ندیم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
کورش حیدری شیرازی – دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
افشین قنبرزاده – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

در این مقاله به محاسبهی نسبت فرمان ۱ برای هرکدام از چرخ های جلوی خودروی مجهز به سیستم فرمانگیری با سیم ۲ با هدف بهبود عملکرد فرمانپذیری ۳ و پایداری ۴ خودرو در شرایط مختلف حرکت پرداخته شده است. بدین منظور مدل دینامیکی خودرو با ۹ درجهآزادی که اعتبار سنجی آن با استفاده از نرم افزارAdams/car انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته است. یک تابع هدف مناسب به منظور بهبود عملکرد فرمانپذیری و پایداری خودرو تعریف و برای حل مسئلهی بهینهسازی از الگوریتم زنبور عسل ۵ استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان م یدهند که استفاده از نسبت فرمان متغیر و فرمانگیری مستقل چرخها در خودرو مجهز به سیستم فرمانگیری با سیم باعث بهبود عملکرد خودرو در مقایسه با خودرو دارای سیستم فرمان مکانیکی و با نسبت فرمان ثابت می گردد