سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صدیقکیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه تربیت مدرس
سعید میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه تبریز

چکیده:

از مهمترین مسائلی که هر مهندس هیدرولیک باید بداند این است که حرکت یک موج سیل(flood Waveدر داخل رودخانه و تغییراتی که در اثر این حرکت در شکل و ارتفاع سیل به وجود می آید و پیشبینی چگونگی طغیان و فروکش سیل در نقطه مشخصی از آن چگونه است. این مسئله را می توان با روش روندیابی سیل مورد تحلیل قرار داد. یکی از روش های مهم روندیابی سیل در رودخانه روش ماسکینگام است. در این تحقیق ضرایب روش ماسکینگام در رودخانه مارون دربازه بین ایستگاههای آبسنجی بهبهان و چمنظام با استفاده از نرم افزارHEC-HMSو از طریق چهار نوع تابع هدف تعریف شده در نرمافزار، بهینهسازی شده است، به گونهای که بیشترین میزان تطابق بین دادههای مشاهداتی و دادههای محاسباتی وجود داشته باشد. این چهار نوع تابع هدف عبارتند از:۱٫ Peak-Weighted Root Mean Square Error 2. Sum of Squared Residuals 3. Sum of Absolute Residuals 4. Time-Weighted Root Mean Square Error که در نهایت با بررسی آماری دبیهای مشاهداتی و محاسباتی مشخص شد که تابع هدف سوم بهترین جواب را می دهد. لازم به ذکر است، معرفی و نحوه تجزیه و تحلیل هر یک از توابع چهارگانه بهینهسازی به طور جامع آورده شده است