سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین محمدولی سامانی – استاد گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
فروغ غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یک شبکه آبرسانی باید بتواند با صرف کمترین هزینه، در شرایط عادی و غیرعادی، دبی موردنیاز مصرفکنندگان را با فشار مناسب در کلیه نقاط شبکه تأمین کند. بناابراین در طراحی شبکه آبرسانی، علاوه بر بهینهسازی هزینه، میبایست اعتمادپذیری شبکه نیز در نظرگرفته شود. هدف از ارائه این مقاله، یافتن روشی است که در آن بهینهسازی شبکه با در نظرگرفتن اعتمادپذیری صورت گیرد. برای احتساب اعتمادپذیری از مفهوم یکنواختسازی جریان لولههای شبکه استفاده شده است. این معیار با در نظر گرفتن واریانس دبی لولهها بررسی میشود؛ بهنحویکه با حداقلسازی این واریان ، توزیع جریان یکنواخت شده و اعتمادپذیری تأمین میشود. بنابراین در بهینهسازی علاوه بر قیود تأمین محدوده مجاز فشار در گرهها و سرعت در لولهها، قید تأمین حداقل واریان نیز اضافه میشود. برای بهینهسازی از روش الگوریتم ژنتیک و برای تحلیل هیدرولیکی شبکه از نرمافزار ایپانت استفاده میشود