سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کبارفرد – دانشجوی دکتری سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
جواد مظفری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه اراک
زینب کراری – فوق لیسانس عمران آب

چکیده:

سیستم هشدار سیل به عنوان ابزار موثر مدیریتی در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب ها مطرح می باشد. همچنین شبکههای عصبی مصنوعی ANN به عنوان مدل مناسب در پیشبینی متغییرهای مکانی- زمانی نظیر سیلاب ها توسعه یافته است هدف از این تحقیق استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی، در پیش بینی سیل رودخانه مهربان چای که از داخل شهر مهربان میگذرد، با استفاده از مدلQnet2000 میباشد ابتدا با استفاده از آنالیز حساسیت پارامترهای ورودی انتخاب شده و مدل طراسی شده با استفاده از ۷۰۰ دبی مشاهده ای آموزش دیده است در رابطه با صحت سنجی مدل ، پیش بینی برای حدود ۳۵۰ واقعه با دبی بزرگتر از ۵۰ تا ۵۰ متر مکعب بر ثانیه صورت گرفته است. در کل باری ۹۸ درصد پیشبینیها، خرای مدل کمتر از ۱۰ متر مکعب بر ثانیه بوده است نتایج حاصل از مدل پیشینهادی با نتایج مدل بارش رواناب موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و نمودار هشدار سیل محلی حوضه مهربان چای بهینه سازی شده و مقادیر استانه بارش، درجه سیل و تعاریف مربوطه تهیه گردیده است.