سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم صابرچناری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه ارومیه، ارومیه
هیراد عبقری – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:

از آنجا که مسایل بهینهسازی سیستمهای منابع آب از جمله سدها دارای پیچیدگیهایی است که بعضا حل آنها با روشهای معمول امکانپذیر نیست و یا حداقل از لحاظ اقتصادی مرقون به صرفه نمیباشد، تحقیقات زیادی به منظور یافتن روشهای مناسب برای حل این مسائل صورت گرفته است. در سالهای اخیر روشهای بهینهسازی کاوشی همچون الگوریتم جامعه ذارت در مهندسی سیستم ارائه شده است. کاربردهای اولیه این روشها در مسائل منابع آب نشان داده است که از برخی آنها ابزارهای قدرتمندی در حل مسائل پیچیده هستند. در این مقاله کاربرد روش فراکاوشی الگوریتم بهینهسازی جامعه ذرات در بهینهسازی سالانه سد مخزنی مهاباد در شمال غربی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تابع هدف مسئله کمینهسازی اختلاف مقدار رهاسازی با نیاز آبی پایین دست براساس برقراری رابطه پیوستگی انتخاب گردید. این روش برای مدل کوتاه مدت ( یک سال) در دو شرایط نرمال و خشکسالی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که الگوریتم جامعه ذرات کارایی مناسبی در یافتن جواب بهینه و منحنیهای بهرهبرداری دارد