سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهشید منتظری – دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
علی شمس ناتری –
کیوان انصاری – گروه پردازش تصویر و نمایش رنگ، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

چکیده:

امروزه استفاده از دوربین دیجیتال بهعنوان یک ابزار قوی جهت اخذ تصاویر در عملیات پردازش تصویر اهمیت قابل ملاحظهای یافته است. در این تحقیق، سیستمی برای اندازهگیری رنگ نمونههای متالیک با توجه به رفتار رنگی متغیر آنها با تغییر زاویه مشاهده طراحی شد. هندسه این سیستم براساس تصویربرداری چندزاویهای با استفاده از دوربین میباشد. جهت انتقالRGB دوربین به فضایمستقل از دستگاه از روش رگرسیون چندجملهای استفاده شده است. آزمایشات متعددی جهت یافتن بهترین حالت توصیف این مقادیر درهر زاویه دریافت انجام گرفته است که انتقال مقادیرRGBبه فضای رنگی یکنواختCIELAB با استفاده از رگرسیون چندجملهای درجه سه با ۲۰ جمله کمترین خطای توصیف را در هر زاویه مشاهده ارائه نموده است