سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن احرام پوش – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
محمدتقی قانعیان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
محمدحسین سلمانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی تجزیه
مجتبی داودی – دانشجوی دکتری بهداشت محیط

چکیده:

شناورسازی یونی روشی است که برای حذف فلزات سنگین از محیطهای آبی که با داشتن مزایای نظیر راندمان حذف بالا و هزینه کم یکی از روشهای با آتیه در زمینه سمیت زدایی از ابهای آلوده و پسابهای صنعتی محسوب می شود مطالعه حاضر کارایی این روش در حذف یون کادمیم II از آبهای آلوده بررسی شد محلولهایی به حجم ۵۰۰ ml حاوی کادمیم Cd با غلظت اولیه ۲۵mg/l تهیه شد واثر میزان جریان هوا غلظت سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات SDS به عنوان ماده جمع کننده یونها اتانول بهعنوان ماده کف کننده و نمک سدیم سولفات به عنوان ماده تغییر دهند قدرت یونی محلول برمیزان حذف کادمیم تحت مطالعه قرارگرفت. غلظتباقیمانده Cd درمحلول با دستگاه جذب اتمی تعیین و راندمان حذف محاسبه شد درحضور جریان هوا ۱۵۰ml/min و نسبت SDS به کادمیوم ۲ به ۱ حداکثر راندمان حذف کادمیم ۷۲% مشاهده شد در حضور نسبت مولی SDS به کادمیم ۳ به ۱ Cd به میزان ۹۰% حذف گردید با افزودن اتانول به غلظت ۰/۴% حجمی راندمان حذف به ۹۴% افزایش یافت درحالیکه افزایش قدرت یونی محلول به میزان ۰/۳ مولار غلظت ۰/۱ مول برلیتر سدیم سولفات حذف کادمیم را به ۱۲% تقلیل داد نتایج بدست آمده نشان داد روش شناورسازی یونی کارایی مناسبی برای حذف کادمیم از آبهای آلوده دارد و همچنین قاهدر است استاندارهای تخلیه فاضلابهای صنعتی به فاضلابرو شهری را تامین کند هرچند عملکرد آن بستگی زیادی به قدرت یونی فاضلاب دارد.