سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد گلبابایی کوتنایی – دانشجوی کارشناسارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسن امینی راد – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی ن

چکیده:

بیوراکتورهای غشایی MBR ترکیبی از فرآیند لجن فعال و جداسازی غشایی هستند که در بهینه سازی فرایند لجن فعال نقش موثری را ایفا مینمایندMBR علاوه بر حذف واحدهای هزینه بر تهنشینی و گندزدایی، سطح اشغال تصفیه خانه ها را نیز می تواند تا ۷۵ درصد تقلیل و میزان لجن دفعی را تا ۶۰ درصد کاهش می دهد. علاوه بر این MBR در صنعت فاضلاب میتواند زمان ماند سلولی و هیدرولیکی را بگونه ای تنظیم نماید تا حداکثر راندمان را در کوتاهترین مدت و کمترین فضا تامین نماید. بیوراکتورهای غشایی، آلایندههای زیستی، ذرات کلوئیدی، کدورت،ناخالصیهای معلق، میکروارگانیسم ها و عناصری مثل آهن و منگنز را حذف میکند. گرفتگی غشاء و تعویض دورهای آن مهمترین معایب این سیستم میباشند. بسیاری از تصفیهخانههای ایران با کافی نبودن میزان تصفیه و کارایی تصفیهخانهها روبه رو هستند و بدلیل جانمایی نادرست در زمان ساخت، امروزه در داخل شهرها واقع شدهاند و امکان گسترش و نوسازی ندارند. برای ارتقاء تصفیهخانه و یا تعمیرات اساسی تجهیزات دلایل متعددی وجود دارد از جمله، پایان طول عمر مفید تصفیهخانه، افزایش میزان بار هیدرولیکی و آلی تصفیهخانه و همچنین سختگیرانه شدن استانداردهای جدیدتر. در این مقاله پس از شرح فناوری بیوراکتورهای غشاییMBR) به شرایط عملیاتی و راندمان این سیستمها در زمینه تصفیه فاضلابهای گوناگون و نحوه بکارگیری فناوریMBR برای ارتقا و بهینهسازی تصفیهخانههای موجود پرداخته میشود