سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر البدوی – استاددانشگاه تربیت مدرس
مهدی مصطفوی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
احسان عامری –

چکیده:

درحالت کلی رضایت مشتری با دورویکرد اندازه گیری م یشود ابتدا ازطریق پرسشنامه که یک فرایند بازاریابی می باشد و دیگریانجام یکفعالیت مهندسی بهمنظور بررسی شیوه عملکرد سیستم دراین مقاله با ادغام این دو رویکرد رضایت مشتریان اندازه گیری و تحلیل میشود و شرایط جهت بهینه سازی منابع دریک شرکت فراهم کننده خدمات اینترنتی مهیا میگردد درادامه سعی درافزایش رضایت مشتریان ازطریق بهینه سازی سیستم همراه با کاهش هزینه ها شدها ست پس از تحقیقات میدانی مشخص میش ود که پارامترهای تاثیر گذار بررضایت مشتریان بسیار متنوع و متغیر بوده و هیچ یک ازروشهای موجود درادبیات نمی توانند همه عوامل تاثیر گذار را باهم درنظر بگیرند و بنابراین ازتکنیک شبیه سازی گسسته پیشامد جهت مطالعه سیستم استفاده شده است.