سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

تقی عبادی – گروه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلیتکینیک تهرا
احمد بهلکه – گروه مهندسی پتروشیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلیتکنیک تهران(، پردیس
عبدالعزیز ادریسی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلیتکنیک تهران(

چکیده:

این تحقیق از روش انعقاد – لخته سازی جهت تصفیه یک نوع پساب استفاده شد که هدف بررسی کاهش TOC در پساب میباشد.برای این منظور تاثیر پارامتر های غلظت منعقد کننده، غلظت لخته کننده و نیز تاثیر میزان pH پساب بر روی راندمان فرایند، جهت کاهش TOC 7 و ۸ برای ، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها در سه مقدار ۵ pH انجام شد. در این آزمایشها پلی کلرید آلومینیوم ۱۸ درصد )وزنی( به عنوان مادهی منعقد کننده در سه غلظت ۴٫۰،۴٫۰ و mL/L 4.8 و مادهی ۰۴۱ Actipol A- در غلظتهای ۰،۰ و mL/L 8 به عنوان لخته کننده استفاده شد. برای بررسی همزمان تاثیر تغییر این پارامترها بر روی راندمان حذف TOC ، آزمایشها بر اساس روش سطح پاسخ طراحی و آنالیز شدند. براساس نتایج به دست آمده، بهترین راندمان برای کاهش TOC %78 میباشد که در آن pH پساب برابر ۵، غلظت منعقد کننده برابر ۴٫۰ و غلظت لخته ساز برابر mL/L 0 میباشد.