سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن فعله گری – کارشناسی ارشد آبخیزداری
علی طالبی – استادیار آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، ایران
محمدتقی دستورانی – دانشیار آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
عبدالصالح رنگ آور – استادیار آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، خراسان رضوی

چکیده:

هدررفت خاک در مناطق خشک یکی از اساسیترین مشکلات کشور میباشد. در این تحقیق مدل RHEM (Rangeland Hydrology and Erosion Model) که در مراتع مناطق نیمه خشک غرب آمریکا ارائه شده است، در برآوردفرسایش خاک در ایستگاه تحقیقاتی سنگانه که معرف تیپ غالب مراتع مناطق خشک استان خراسان رضوی بوده از طریق نصب پلاتهای اندازهگیری فرسایش خاک و ثبت بارندگی مشاهداتی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا مدل اجرا شد و مقادیرشبیه سازی شده و مشاهده شده رواناب و رسوب با همدیگر مقایسه شدند. سپس اقدام به آنالیز حساسیت مدل شد و واسنجی روی پارامترهای حساس اتجام شد و مدل با پارامترهای واسنجی شده اجرا شد. در مرحله واسنجی مقادیر کارایی ( ENS ( و ضریب تعیین (r2) مدل برای رسوب به ترتیب ۰/۹۲ و ۰/۹۵ و برای رواناب ۰/۶۰ و ۰/۷۰ بودمقادیر ENS و r2 مدل در مرحله اعتبارسنجی برای رسوب به ترتیب ۰/۷۰ و ۰/۸۴ و برای رواناب ۰/۱۱ و ۰/۶۵ بود نتایج ENS و (r2) ، نشان داد که نتایج مدل قابل قبول بوده و میتواند با ضریب اطمینان قابل قبول در برآورد هدر رفت خاک در حوزهآبخیز سنگانه استفاده شود.