سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا بزی – پژوهشگاه نیرو
علی ذوالقدرشجاعی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

با یک نگاه کلی به فرآیند مدیریت پروژه، سه ز یرفرآیندبرنامه ریزی، اجرا و کنترل تشخیص داده می شود. جهت مدیریت موثر باید این زیرفرآیندها بصورت پیوسته باهم در ارتباط بوده و از بازخورهای دری افتی فرآیند کنترل،فرآیند برنامه ریزی و نهایتاً اجرا مورد بازبینی قرار گرفته و بروز رسانی شود. یکی از رویدادهایی که سبب ایجاد شکاف بین این سه زیر فرآیند و سردرگمی مدیران پروژهدر حین اجرا می شود، رخداد تاخیر در پروژه است. تاخیر، ناکامی در تکمیل یک فعالیت در طول زمان مقرر برنامه ریزی شده است. تاخیر باید توسط فرآیند کنترل به موقع شناسا یی و مورد تحلیل قرارگرفته و بالتبعفرآیندهای برنامه ریزی و اجرا جهت کاهش اثرات سوء احتمالی مورد بازبینی قرار گیرند. جدای اینکه منشاء ایجاد تاخیر در پروژه چیست، تاخیر موجب افزایش مدت زمان،هزینه اجرا، کاهش اعتبار مجری پروژه و تاخیر دربازگشت سرمایه می شود. بنابراین باید طی فرآیند تحل ی ل تاخیر، سهم هر ی ک از عوامل اجر ای پروژه در ایجاد تاخیر مشخص شود. در این مقاله سعی شده است تا انواعتاخیر، عوامل ایجاد تاخ یر و روشها ی مختلف تحل ی ل تاخیر مورد بررسی قرار گیرد. سپس با تعریف متغیرها ی مختلف و با کمک نرم افزار زمانبندی پروژه، روشی جهت تحلیل تاخیر ارائه می شود