سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید معادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
افشین شریعت مهیمنی – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن بابایی – دانشجوی دکتری

چکیده:

محل استقرار پایگاههای خدمات فوریتهای پزشکی نقش بسیار مهمی در عملکرد بهینه آمبولانسها به منظور نجات جان بیماران اورژانس ایفا میکند. در این مسئله، هدف استفاده از کمترین تعداد آمبولانس به منظور رسیدن به پوشش نقاط تقاضا در سطح اطمینانی مشخص است. برای حل چنین مسائلی با استفاده از الگوریتمهای متاهیوریستیک میتوان به جوابهای بسیار نزدیک به جواب بهینه در زمان معقولی دست یافت. اصولا اکثر الگوریتمهای متاهیوریستیک با الگوگیری و شبی هسازی یکی از قوانین یا روابط موجود در طبیعت بنا نهاده می شوند. الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات با الهامگیری از حرکت گروهی پرندگان و ماهی- ها در طبیعت ایجاد شده و در حل مسائل مختلف بهینهسازی به کارگیری شده است. در این مقاله برای نخستین بار شیوه تازهای از این روش موفق بهینهسازی برای حل مسئله مکانیابی مراکز فوریتهای پزشکی بهکارگیری شده است. نتایج کار با نتایج الگوریتم ژنتیک مقایسه شده و حاکی از موفقیت روش به – کارگرفته شده برای حل مسائل مکانیابی مراکز فوریتهای پزشکی است و با توجه به دقت پاسخهای بدست آمده و سرعت بالای همگرایی الگوریتم پیشنهادی میتوان از آن در شبکههای بزرگ و پیچیده -که رسیدن به جواب دقیق در زمان معقول امکانپذیر نیست- استفاده کرد