مقاله بهینه سازی پارامترهای موثر بر بارش-رواناب در مدل نیم توزیعی SWAT (مطالعه موردی حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی پارامترهای موثر بر بارش-رواناب در مدل نیم توزیعی SWAT (مطالعه موردی حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهینه سازی
مقاله بارش-رواناب
مقاله حوزه آبخیز قزاقلی
مقاله مدل glue ،swat

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی خلج محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی ساروی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی فرایندهای بارش-رواناب در مدل های هیدرولوژیکی به سبب تاثیرپذیری از پارامترهای مختلف، دشوار و با عدم قطعیت همراه می باشد. دقت این مدل ها در پیش بینی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه می تواند با بومی سازی مقادیر بهینه پارامترها بهبود بخشیده شود. برای این منظور در این پژوهش از مدل نیمه توزیعی SWAT و برنامهGLUE  در بسته نرم افزاری SWAT CUP برای بهینه سازی پارامترهای حساس بهره گرفته شد. بررسی ها در دو پایه زمانی روزانه و ماهانه و در حوزه آبخیز قزاقلی با مساحت ۷۰۷۲ کیلومترمربع انجام گرفت. بعد از اجرای اولیه مدل، حوضه به ۳۷ زیر حوضه و ۲۷۸ واحد پاسخ هیدرولوژیکی (HRU) تقسیم گردید. در تحلیل حساسیت پارامترها، ۱۷ پارامتر از ۲۷ پارامتر اولیه حساس تر شناخته شد که حساس ترین پارامتر در پایه روزانه و ماهانه شماره منحنی رواناب تشخیص داده شد. بعد از تحلیل حساسیت و شناخت پارامترهای حساس مدل دبی با ضریب تعیین (R2) 0.69 و ۰٫۸۶ ضریب نش-ساتکلیف (ENS)، ۰٫۶۸، ۰٫۸۴ در طی دوره روزانه و ماهانه واسنجی شد. مقادیر R2 و ENS طی دوره های روزانه و ماهانه برای دوره صحت سنجی به ترتیب ۰٫۷۸، ۰٫۸۶، ۰٫۶۵ و ۰٫۸۳ بدست آمدند. بعد از شبیه سازی، مقدار P_factor بین ۰٫۳۴-۰٫۹ و R_factor بین ۱٫۱۴-۰٫۵۱ به دست آمدند که نشان دهنده کم بودن عدم قطعیت و دقت بالای مدل در شبیه سازی است به طوری که اکثر داده های مشاهداتی در محدوده تخمین عدم قطعیت ۹۵ درصد قرار گرفتند؛ لذا این مدل می تواند به عنوان ابزاری مفید برای مدیریت منابع آب، توصیف و مدیریت بهینه حوضه و ارزیابی سیستم های منابع آبی مورد استفاده قرار گیرد.