مقاله بهینه سازی راندمان استخراج صمغ دانه «به» و اندازه گیری خصوصیات رئولوژی در شرایط بهینه استخراج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی راندمان استخراج صمغ دانه «به» و اندازه گیری خصوصیات رئولوژی در شرایط بهینه استخراج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخراج
مقاله روش سطح پاسخ
مقاله رئولوژی
مقاله محدوده ویسکوالاستیک خطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس تبار بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سلیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: صمغ های غذایی از جمله افزودنی هایی هستند که نقش های گوناگونی از قبیل قوام دهندگی، ژل دهندگی، پایدارکنندگی را در محلول های غذایی ایفا می کنند. در این پژوهش بهترین شرایط استخراج صمغ و همچنین خصوصیات رئولوژی آن مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: راندمان استخراج صمغ دانه به در دامنه دمایی (۲۵-۸۰OC) ph (3-11) و نسبت آب به دانه (۵۰-۱۲۰w/w) با روش سطح پاسخ RSM (Responsw Surface Methodology) بهینه سازی شد. خصوصیات رئولوژی صمغ دانه به از قبیل محدوده ویسکوالاستیک خطی و تغییرات مدول های افت و ذخیره با تغییر فرکانس با رئومتر (Anton Paar, MCR300, CC27)، و ویسکوزیته اینترینسیک و ثابت هاگینز با ویسکومتر موئین اندازه گیری شد.
یافته ها: با استفاده از روش سطح پاسخ عوامل دما و نسبت آب به دانه اثرات خطی معنی دار بر راندمان استخراج صمغ دانه به در سطح احتمال ۰۵٫۰ از خود نشان دادند. بهترین شرایطی که این طرح آماری برای بیشترین راندمان ارائه می دهد دمای (۶۰٫۷۷oc)، PH (6.6) و نسبت آب به دانه (۹۶٫۲w/w) می باشد. مدل کراس برازش خوبی با رگرسیون بالای ۰٫۹ از داده ها ارائه داد. غلظت بحرانی صمغ در غلظت ۰٫۰۷۷ درصد اتفاق افتاد. محدوده ویسکوالاستیک خطی در غلظت ۰٫۳ درصد در کرنش ۱۱٫۴ درصد از حالت خطی خارج شد و مدول های افت و ذخیره صمغ ۰٫۳ درصد وابسته به افزایش فرکانس بود. ویسکوزیته اینترینسیک و ثابت هاگینز اندازه گیری شده به ترتیب ۱۵۳۰m1/g و ۰٫۳۱ برآورد شد.
نتیجه گیری: صمغ دانه به دارای راندمان استخراجی بالا، ساختار ژلی قوی و حجم هیدرودینامیک بالایی است که می توان از این صمغ برای محصولات غذایی به عنوان قوام دهنده استفاده کرد.