مقاله بهینه سازی تولید کالوس و باززایی در گیاه .Salsola arbuscula pall که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی تولید کالوس و باززایی در گیاه .Salsola arbuscula pall
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باززایی
مقاله کالوس
مقاله Salsola arbuscula ,Kin ,2,4D

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری مهرآبادی مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تولید گیاه از طریق کشت بافت از نظر مهندسی ژنتیک اهمیت زیادی دارد لذا در این تحقیق بهینه سازی شرایط کشت به منظور تولید کالوس و باززایی گیاه Salsola arbuscula  بررسی گردید.
مواد و روش ها: ابتدا بذر گیاه در محیط کشت MS کشت گردید و پس از دو ماه، جداکشت های ریشه، ساقه و برگ گیاهان تولید شده جهت تولید کالوس در محیط کشت MS حاوی غلظت های مختلف از هورمون های ۲و ۴-دی کلرو فنوکسی استیک اسید (۴-D، ۲) و کینتین (Kin) کشت گردیدند. باززایی گیاه نیز در محیط کشت های مختلف بررسی شد.
نتایج: بررسی ها نشان داد که بهترین جداکشت در القا تولید کالوس، جداکشت ریشه و مناسب ترین محیط کشت MS+2,4-D (1 kin mg/L)+(1mg/L) همچنین در محیط  MS+0.5 mg/L kin و MS+1 mg/L Kin و از ساقه باززایی مستقیم صورت گرفت.
نتیجه گیری: با وجود تولید کالوس در محیط کشت حاوی فقط هورمون ۲,۴D ترکیب دو هورمون اکسین و سیتوکینین باعث افزایش قابل توجهی در میزان تولید کالوس گردید. باززایی مستقیم نیز فقط در محیط کشت فاقد اکسین رخ داد. بنابراین میزان تولید کالوس و باززایی به میزان تنظیم کننده های رشد خارجی وابسته است و میزان تنظیم کننده های رشد خارجی نیز به شدت به ژنوتیپ و مقدار هورمون داخلی گیاه بستگی دارد.