مقاله بهینه سازی تولید میکروبی صمغ زانتان توسط زانتاموناس کمپستریس با استفاده از نشاسته هیدرولیز شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی میکروارگانیسم ها از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی تولید میکروبی صمغ زانتان توسط زانتاموناس کمپستریس با استفاده از نشاسته هیدرولیز شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صمغ زانتان
مقاله زانتوموناس کمپستریس
مقاله نشاسته
مقاله بهینه سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نژاد سیدوحید
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بی ریا داوود
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در تولید فرآورده های زیستی با ارزش افزوده پایین، هزینه سوبسترا سهم زیادی از قیمت تمام شده محصول را تشکیل می دهد؛ بنابراین، انتخاب یک سوبسترای ارزان قیمت که دارای بازده بالایی از محصول باشد، می تواند قیمت تمام شده محصول را تا حد زیادی کاهش دهد. نشاسته به عنوان یکی از منابع کربن فراوان و ارزان قیمت می تواند سوبسترای مناسبی برای تولید صمغ زانتان باشد. تاکنون در بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی تولید میکروبی صمغ زانتان، از گلوکز به عنوان سوبسترای اصلی استفاده شده است.
مواد و روش ها: در این تحقیق، تولید میکروبی صمغ زانتان توسط باکتری زانتاموناس کمپستریس PTCC 1473 با استفاده از نشاسته هیدرولیز شده بررسی شده است. دو عامل زمان و غلظت منبع کربن (نشاسته هیدرولیز شده) با استفاده از روش تحلیل آماری سطح رویه پاسخ-طراحی ترکیبی مرکزی (RSM-CCD) بهینه شده است. هر دو عوامل موثر بر تولید زانتان از سوبسترای نشاسته هیدرولیز شده شناخته شدند.
نتایج: بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، زمان ۳۸٫۴ ساعت و غلظت ۵۶٫۰ گرم بر لیتر از نشاسته هیدرولیز شده، به عنوان زمان و غلظت بهینه از سوبسترا برای تولید ۸٫۳۴ گرم بر لیتر صمغ زانتان به دست آمدند.
بحث و نتیجه گیری: این نتایج نشان دهنده قابلیت استفاده از نشاسته هیدرولیز شده به عنوان یک منبع کربن ارزان قیمت و ضایعاتی به جای گلوکز برای تولید زانتان است. همچنین، از بین دو عامل غلظت منبع کربن و زمان، عامل غلظت منبع کربن اثر بیشتری بر تولید زانتان داشت. این دو عامل با یکدیگر اثر متقابل نداشته و هر یک به تنهایی موثر بودند.