مقاله بهینه سازی ارگانوژنز نابجا به شیوه یک و دو مرحله ای جهت انتقال ژن به روش آگروباکتریوم به گیاه سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی ارگانوژنز نابجا به شیوه یک و دو مرحله ای جهت انتقال ژن به روش آگروباکتریوم به گیاه سیب زمینی (.Solanum tuberosum L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزی مولکولی
مقاله Agrobacterium tumefaciens
مقاله سیب زمینی تراریخته
مقاله پروانسولین انسانی و دیابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی کیمیا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی جواران مختار
جناب آقای / سرکار خانم: معینی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محب الدینی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سیستم های گیاهی دارای پتانسیل های بالایی در تولید ایمن، اقتصادی، ارزان و در مقیاس زیاد زیست داروها هستند. گیاه سیب زمینی یک بیورآکتور مناسب و گزینه بسیار خوبی برای دستورزی های ژنتیکی است. باززایی سریع و موثر، اولین و مهم ترین نیاز پس از تراریخت سازی ریز نمونه هاست.
مواد و روش ها: پس از بررسی محیط های کشت یک و دو مرحله ای مختلف و محاسبه درصد باززایی نوساقه از ریز نمونه های میان گرهی ارقام دزیره، اگریا و مارفونای گیاه سیب زمینی، بهترین محیط های کشت یک و دو مرحله ای برای هر یک از این ارقام معرفی و ژن پروانسولین انسانی به روش انتقال به وسیله Agrobacterium tumefaciens به ژنوم هسته ای این گیاه منتقل شد.
یافته ها: میزان هورمون های زآتین ریبوزاید، نفتالن استیک اسید و جیبرلیک اسید مورد نیاز برای حصول حداکثر باززایی در محیط های مرحله اول کشت دو مرحله ای در ارقام دزیره، اگریا و مارفونا به ترتیب (۳، ۰٫۱، ۰٫۰۲)، (۳، ۰٫۱، ۰٫۰۲) و (۳٫۵، ۰٫۱، ۰٫۰۲) و در محیط های کشت یک مرحله ای به ترتیب (۴، ۰٫۰۲، ۰٫۰۵)، (۳، ۰٫۰۲، ۰٫۰۵) و (۴، ۰٫۰۲، ۰٫۰۵) میلی گرم در لیتر به دست آمد. در محیط های کشت مرحله دوم دو مرحله ای نیز میزان هورمون زآتین ریبوزاید و نفتالن استیک اسید به ترتیب به بیست در صد کمتر و یک دهم مقدار مورد استفاده در محیط های کشت مرحله اول کاهش یافت. بررسی گیاهان تراریخت در سه سطح DNA)،RNA  و پروتئین) انجام شد.
نتیجه گیری: بهینه سازی ارگانوژنز نابجا در گیاه سیب زمینی (ارقام دزیره، اگریا و مارفونا) می تواند در زمینه های مختلف از جمله انتقال ژن های گوناگون به این ارقام مورد استفاده سایر محققین قرار گیرد.